นักเรียนนานาชาติจำเป็นต้องมีวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งยื่นขอได้ที่สถานทูตออสเตรเลีย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนเต็มรูปแบบ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของเรา

1. สมัครออนไลน์

กรอกและยื่นใบสมัครออนไลน์ หรือคุณอาจสมัครผ่านตัวแทนนานาชาติที่ได้รับการรับรองของเวสลีย์

ในการกรอกใบสมัครออนไลน์คุณจะต้องมี:

  • สำเนาสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
  • ผลการทดสอบ AEAS ของผู้สมัคร
  • รายละเอียดการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยและสวัสดิการของผู้สมัคร
ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ในการยื่นใบสมัครคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม $300 ซึ่งไม่สามารถขอรับคืนหรือโอนได้ ค่าธรรมเนียมนี้ยกเว้นสำหรับบุตรหลานของศิษย์เก่าเวสลีย์ (Old Wesley Collegians) และตัวแทนการศึกษาที่สมัครในนามของผู้สมัคร

การสมัครเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับเข้า แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันการลงทะเบียน

การทดสอบ AEAS

ผู้สมัครนานาชาติจะต้องทำการทดสอบที่จัดทำโดยบริการประเมินการศึกษาออสเตรเลีย (Australian Education Assessment Services - AEAS)

ผลการทดสอบ AEAS จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้ประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร ตารางด้านล่างนี้แสดงคะแนนขั้นต่ำในการรับเข้า

ระดับชั้นปี

คะแนน AEAS

ระดับ Stainines

ชั้นปี 7 – 10

70+

7 และ 6 ในทักษะอวัจนภาษาทั่วไป (Non Verbal General Skills) และคณิตศาสตร์

ชั้นปี 11

80+

7 และ 6 ในทักษะอวัจนภาษาทั่วไป (Non Verbal General Skills) และคณิตศาสตร์

นักเรียนสามารถทำการทดสอบ AEAS ที่ประเทศของตนได้และควรจะสอบภายในไม่เกิน 12 เดือนก่อนยื่นใบสมัคร

นักเรียนจะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่น่าพอใจก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติที่วิทยาลัย ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกอาจต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษตามที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบ AEAS ของผู้สมัคร

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของวิทยาลัย กรุณาไปที่หน้าหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

2. หนังสือตอบรับลงทะเบียน

ผู้สมัคร (หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง) จะได้รับแจ้งผลการสมัครหลังการพิจารณาโดยหัวหน้าวิทยาเขต (Head of Campus) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้รับหนังสือตอบรับลงทะเบียนอย่างเป็นทางการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • สำเร็จหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษหรือ ELICOS ที่เวสลีย์รับรอง (นักเรียน EAL เท่านั้น)
  • เข้ารับการสัมภาษณ์กับหัวหน้าระดับ (Head of School)

ในการยืนยันการตอบรับลงทะเบียนนี้ ครอบครัวของผู้สมัครจะต้องกรอกและส่งคืนแบบฟอร์มยีนยันและชำระค่าธรรมเนียมต่อไปนี้ซึ่งไม่สามารถขอรับคืนหรือโอนได้:

  • ค่าธรรมเนียมการยืนยัน $1,500
  • ค่าเล่าเรียน $2,800

เมื่อได้รับค่าธรรมเนียมการยืนยันและเอกสารประกอบ วิทยาลัยจะออกเอกสารยืนยันการลงทะเบียน  (Confirmation of Enrolment – COE) และเอกสารยืนยันที่พักและสวัสดิการ (Confirmation of Accommodation and Welfare – CAAW) (ตามความเหมาะสม) เอกสารเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ

สมัคร

3. เข้ารับการสัมภาษณ์

นักเรียนทุกคนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับหัวหน้าวิทยาเขต (Head of Campus) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนที่จะเริ่มเข้าเรียนกับทางวิทยาลัยซึ่งจะกำหนดให้มีขึ้นหลังจากนักเรียนมาถึงออสเตรเลียและสำเร็จหลักสูตรและการทดสอบภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว (ตามความเหมาะสม)

ในระหว่างการสัมภาษณ์นี้ หัวหน้าระดับจะยืนยันความเหมาะสมของนักเรียนในการเข้าร่วมชั้นเรียนปกติที่วิทยาลัย

ติดต่อฝ่ายรับเข้านักเรียนนานาชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน กรุณาติดต่อทีมงานรับเข้านักเรียนนานาชาติของเรา

อีเมล: admissions@wesleycollege.edu.au
โทร: +61 3 8102 6508